Disclaimer & Privacy

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.phytica.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Phytica. In deze disclaimer geven wij aan, onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

De informatie deze website is geen persoonlijk behandelplan voor de bezoeker. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde inhoud, noch is de eigenaar van de website aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door de informatie op deze website.
Vraag voor een behandeling die is afgestemd op de eigen situatie advies van een reguliere arts of een therapeut, die erkend is door een door de GAT erkende beroepsorganisatie.
De behandelingen die op deze website worden aangeboden vallen onder de noemer alternatieve en/of complementaire zorg. Deze vervangt niet de diagnostiek, verzorging en / of verpleging van de reguliere gezondheidszorg.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.

Phytica is niet verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt ten aanzien van gezondheid of ziekte en geen van de beschreven producten of informatie dient te worden geïnterpreteerd als claim voor het voorkomen of behandelen van ziekte.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Phytica is het niet toegestaan fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Phytica.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Phytica te mogen claimen of te veronderstellen.

Phytica streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Phytica aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.phytica.nl op deze pagina.


Privacy

Phytica geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Op deze pagina beschrijven wij ook hoe Phytica gegevens verzamelt, opslaat en gebruikt in de functie van alternatief/complementair zorgverlener. Indien de gebruiker van de website gebruik maakt van de diensten van Phytica, wordt naar de gebruiker van de website gerefereerd als de ‘cliënt, meervoud de ‘cliënten’.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Phytica. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/06/2024, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Cliëntendossier
Phytica verzamelt meer gegevens van een cliënt dan van een standaard gebruiker. Voor elke cliënt is de Phytica wettelijk verplicht een uitgebreid cliëntendossier bij te houden.

In dit dossier staan de volgende soort gegevens van de client: naam, adres, leeftijd, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, medische gegevens, aantekeningen over de (geestelijke) gezondheidstoestand van de cliënt, en gegevens over de door Phytica uitgevoerde onderzoeken en behandelingen betreffende de cliënt en de frequentie waarmee de cliënt zorg afneemt van Phytica. In het kort documenteert Phytica elke keer dat de cliënt zorg afneemt wie welke zorg wanneer afneemt. Het is mogelijk dat Phytica, met nadrukkelijke toestemming van de cliënt, medische gegevens opvraagt bij een collega zorgverlener of bij een huisarts bijvoorbeeld. Dergelijke gegevens worden tevens opgenomen in het dossier.

Phytica is wettelijk verplicht van elke cliënt een dossier bij te houden in een daarvoor bestemd cliëntendossier. De gegevens in dit dossier blijven 20 jaar bewaard. De gegevens in het dossier worden gebruikt om effectief zorg te kunnen verlenen. Daarbij kan de informatie gebruikt worden voor verscheidene andere doelen:

1. Financiële Administratie – Voor het opstellen van een factuur bijvoorbeeld.

2. Geanonimiseerd bespreken tijdens een intervisie – Phytica kan met een collega-therapeut intervisie hebben en dan de casus van cliënt bespreken. Dit is geanonimiseerd; er wordt geen naar een persoon herleidbare informatie besproken.

3. Informeren andere zorgverleners – Wanneer Phytica afwezig is en een andere therapeut waarneemt of  bij doorverwijzing naar een andere therapeut (uitsluitend met toestemming van de cliënt).

4. Indien het cliëntendossier voor een ander doeleinde gedeeld wordt, wordt dit gedaan met toestemming van de cliënt.


Dossiersoftware

MijnDiAd
Wij gebruiken MijnDiAd om cliëntgegevens vast te leggen en voortgang van het traject veilig te administreren. Naast uw naam, adres en contactgegevens worden er ook zogeheten bijzondere persoonsgegevens vastgelegd zoals medische gegevens en labuitslagen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. MijnDiAd is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Daarnaast maakt MijnDiAd gebruik van derde partijen die toegang hebben tot de persoonsgegevens. Ook met deze partijen heeft MijnDiAd verwerkersovereenkomsten inclusief geheimhoudingsplicht afgesloten.

Alle gegevens worden enkel over een HTTPS-verbinding (SHA-256 met RSA-codering verzonden. De gevoelige gegevens (zoals NAW, mailadressen en rapportages) worden versleuteld in de database opgeslagen.

MijnDiAd is ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd. Het Information Security Management System (ISMS) bevat alle processen en controles om de informatiebeveiliging en beschikbaarheid te garanderen. Dit systeem is door een externe partij geaudit.


Labdiagnostiek

RP Sanitas Humanus
Wij gebruiken de diensten van RP Sanitas Humanus voor het versturen, uitvoeren en analyseren van medische laboratoriumtesten. Naast uw naam, adres, contactgegevens en geboortedatum worden er ook zogeheten bijzondere persoonsgegevens verwerkt zoals medische gegevens vanuit van de aangevraagde testen.

Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. RP Sanitas Humanus is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. 

RP Sanitas Humanus zal de haar ter beschikking gestelde monsters vernietigen direct nadat zij haar analyses en andere werkzaamheden betreffende de monsters heeft uitgevoerd. Bovendien zijn onderzoeksuitslagen uitsluitend beschikbaar voor Phytica en worden deze resultaten via email beveiligd en versleuteld verzonden.

RP Sanitas Humanus is ISO9001 gecertificeerd.


Voedingsoftware

MyFitnessPal
Voor een nauwkeurige administratie van voeding en voedingslogboeken maken wij gebruik van de applicatie MyFitnessPal. Deze applicatie wordt door de client zelf geïnstalleerd, waarbij de gebruiker zelf voedings- persoonsgegevens invoert en beheert. Wanneer analyse van voeding aan bod komt binnen het traject, zal Phytica via de applicatie toegang vragen tot het logboek of vragen om benodigde informatie d.m.v. het delen van screenshots. Gegevens worden beveiligd opgeslagen in het clientdossier (MijnDiAd), waarna de gegevens op de overige locaties direct worden verwijderd.

MyfitnessPal verwerkt uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, apparaat-id's, bepaalde cookie- en netwerk-id's en 'gegevens over fitheid en welzijn'.

MyFitnessPal verzamelt, gebruikt, onthult en verwerkt persoonlijke gegevens  waaronder het beheren en verbeteren van de diensten en het bedrijf; voor reclame en marketing; en om klanten te voorzien van innovatieve diensten op het gebied van fitheid en welzijn.

Ze kunnen niet-identificeerbare of anonieme gegevens maken op basis van persoonlijke gegevens door uitsluiting van gegevenscomponenten (zoals uw naam, e-mailadres of koppelbare tracking-id).

MyFitnessPal houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, uw gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.

Webwinkelsoftware

Shopify
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, uw gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.


Webhosting

Hostnet
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hostnet. Hostnet verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hostnet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hostnet is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.


E-mail en mailinglijsten

Gmail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.


Betalingsverwerkers

Shopify Payments
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Shopify Payments. Shopify Payments verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Shopify Payments heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Shopify Payments behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Shopify Payments deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Shopify Payments' dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Shopify Payments bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Verzenden en logistiek

Sendcloud
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Sendcloud voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Sendcloud delen. Sendcloud gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Sendcloud onderaannemers inschakelt, stelt Sendcloud uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


Facturatie en boekhouden

Moneybird
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Moneybird. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Moneybird is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Moneybird gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Phytica op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u client van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw clientprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Phytica. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.


Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.


Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Phytica
Lodewijk Tripstraat 5-3v
Amsterdam Netherlands
+31619346230
info@phytica.nl

Contactpersoon voor privacyzaken
Emiel Aalbers